one2car ซื้อรถง่าย ขายรถไว

ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน ฟรี!
เมื่อซื้อรถผ่าน one2car

1. เพิ่ม LINE @one2car

2. ลงทะเบียน

3. ประกาศชื่อผู้โชคดี

คลิกเมนู "ลงทะเบียน 
ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน"

กรอกข้อมูลผู้ติดต่อให้ครบถ้วน 
เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับได้

ทาง LINE @one2car
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ก.ย.
ครั่งที่ 2 วันที่ 4 ต.ค.

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

All rights reserved one2car.com

 • เงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • มูลค่าที่แจก 2,000 บาท ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้

 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ชื่อผู้รับสิทธิ์และผู้ซื้อรถต้องเป็นบุคคลเดียวกัน 

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • พนักงาน บริษัท iCarAsia (Thailand) จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

 • ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้ บริษัท iCarAsia (Thailand) จำกัด พิมพ์และ/หรือรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของ บริษัทฯ ในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตตามที่เห็นสมควร

 • ขอสงวนสิทธิ์แคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นได้

 • บริษัท iCarAsia (Thailand) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ 
  และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของ บริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • คำตัดสินของ บริษัท iCarAsia (Thailand) จำกัด ถือเป็นอำนาจสิ้นสุด

 • บริษัท iCarAsia (Thailand) จำกัด มีสิทธิปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยชอบธรรม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรง และทางอ้อมจาก บริษัท iCarAsia (Thailand) จำกัด

 • ผู้ลงทะเบียนได้อ่าน และเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

งบไม่เกิน 3 แสน

งบไม่เกิน 5 แสน

งบไม่เกิน 1 ล้าน

งบไม่เกิน 1.5 ล้าน

Toyota

Honda

Mercedes Benz

BMW

ดูรถทั้งหมด
one2car.com